Integritetsskyddet och framtiden;

Den tekniska utveckligen, möjligheter och utmaningar. 

 

Den digitala miljön ter sig i det närmaste oändligt och precist samtidigt som vi ser integritetsskyddet växa till ett eget varumärke.
Hur anpassar vi verksamheten till en allt snabbare teknikutveckling samtidigt som vi värnar om den personliga integriteten?
Vi hjälper dig att finna klarhet samt möjligheter i det integritetsskyddande arbetet som ett led i att stärka positioneringen på marknaden.


 
Kristina Svahn Starrsjö, Generaldirektör Datainspektionen, blickar framåt och delger sina tankar kring kommande utmaningar.
 
Per Mosseby, Direktör och chef för Sveriges kommuner och landstings center för eSamhället (CeSam). 
Är den digitala framtiden redan här?
Världen befinner sig i en accelererande förändring. Aldrig tidigare i världshistorien har olika paradigm avlöst varandra så snabbt, där vi ser företag som är globala världsledare ena året och sedan går emot marginalisering eller konkurs kort därefter. Förutsättningen för denna accelererande förändringstakt är digitaliseringens möjligheter. Detta ger ett stort förändringstryck också inom offentlig sektor, och vi undersöker hur digitaliseringens möjligheter för med sig både möjligheter och utmaningar.
 
Daniel Westman, doktorand vid Juridikum Stockholms universitet, kursföreståndare IT-rätt,
kommer att analysera den rykande färska samt mycket principiellt viktiga domen i Google Spain-målet och dess konsekvenser. Missa inte detta! 


Plats: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Hornsgatan 20, Stockholm. 
Datum: Tisdag 13 maj, kl 16.30-19.30.
Registrering samt fika 16.30, programmet startar 17.00.
 
Kursavgift
Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad
Icke medlem: 300 SEK

Sista anmälningsdag: 12 maj 2014
Om du inte kan närvara har du som betalande icke-medlem möjlighet att överlåta din plats till kollega. Vid avanmälan efter 9 maj eller uteblivet besök debiteras fulla seminarieavgiften, à 300 SEK.

Vänligen notera att du behöver ange om du önskar delta på årsmöte, seminarium eller båda delarna.
Det bjuds på kaffe, té samt smörgåsar. Missa inte Forumets sista seminarium innan sommaruppehållet.
Väl mött!


 

Kallelse till årsmöte.


 

Medlemmarna i Forum för Dataskydd kallas härmed till Ordinarie årsmöte.
 
Datum: Tisdagen 13 maj, kl 16.00.
Plats: Sveriges kommuner och landsting (SKL), Hornsgatan 20, Stockholm.
 
Förslag till dagordning


 

1.

Val av mötesordförande

2.

Val av sekreterare

3.

Val av två justeringsmän

4.

Fastställande av röstlängd

5.

Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

6. 

Fastställande av föredragningslista

7.

Presentation av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns berättelse, samt

 

  • Fastställande av resultat- och balansräkning
  • Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • Beslut om ansvarfrihet för föreningens styrelse


8.

Fastställande av antal ordinarie ledamöter i föreningens styrelse

9.

Val av ordförande i föreningen och dess styrelse

10.

Val av övriga ledamöter i styrelsen

11.

Utseende av valnämnd

12.

Fastställande av budget och föreningsavgifter

13.

Ev. övriga frågor

 

Förslag till ärenden som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen 6 maj 2014.
Fullständiga handlingar kommer att mailas ut till medlemmarna allt eftersom de blir klara. 

Årsmötet är öppet endast för medlemmar och deltagandet sker utan kostnad.
 
 

Varmt välkomna önskar styrelsen i Forum för Dataskydd!