Årsmöte och workshop 11 maj.

Hur bygger jag PuO/DPO-rollens funktion inom min organisation? 

Hur anpassar vi verksamheten till en allt snabbare teknikutveckling samtidigt som vi värnar om den personliga integriteten?
Forum för Dataskydd har tagit fram ett underlag som mynnar ut i en rollbeskrivning för PuO/DPO. Resultatet av underlaget ämnar att vägleda samt bidra till best practice i att bygga upp funktionen inom bolag och organisationer.
Vi bjuder in till en workshop där vi går igenom underlaget. Efter en gemensam inledning delar vi upp oss i mindre grupper för fördjupning. Vi ser fram emot att få nya infallsvinklar, idéer, uppslag och synpunkter på det tidigare underlaget.

Det bjuds på kaffe, té samt smörgåsar.
Missa inte forumets sista workshop innan sommaruppehållet.

Väl mött!

Plats: Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm

Datum: Måndag 11 maj, kl 16.45-19.30. (Notera att årsstämman startar tidigare, mer info nedan)

Endast för medlemmar.
Sista anmälningsdag: 4 maj 2015

Är du inte medlem? Anmälan görs här.
 


 

Kallelse till årsmöte.


 

Medlemmarna i Forum för Dataskydd kallas härmed till Ordinarie årsmöte.

Datum: Måndag 11 maj. Kaffe och registrering kl 15.30. Årsmöte startar kl 16.00.
Plats:Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm

Förslag till dagordning


 

1.
Val av mötesordförande
2.
Val av sekreterare
3.
Val av två justeringsmän
4.
Fastställande av röstlängd
5.
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
6. 
Fastställande av föredragningslista
7.
Presentation av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns berättelse, samt

  • Fastställande av resultat- och balansräkning
  • Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • Beslut om ansvarfrihet för föreningens styrelse

8.
Fastställande av antal ordinarie ledamöter i föreningens styrelse
9.
Val av ordförande i föreningen och dess styrelse
10.
Val av övriga ledamöter i styrelsen
11.
Utseende av valnämnd
12.
Fastställande av budget och föreningsavgifter
13.
Ev. övriga frågor

 

Förslag till ärenden som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 4 maj 2015.
Fullständiga handlingar kommer att mailas ut till medlemmarna allt eftersom de blir klara. 

Årsmötet är öppet endast för medlemmar och deltagandet sker utan kostnad.
 
 

Varmt välkomna önskar styrelsen i Forum för Dataskydd!