Integritetsfrågor i forskningsvärlden

Vid denna träff får vi höra forskningsvärldens perspektiv på integritetsfrågor
 
Talare: 
 
Jur dr Liane Colonna, talar om sin avhandling "Legal Implications of Data Mining: Assessing the European Union's Data Protection Principles in Light of the United States Government's National Intelligence Mining Practices".

Jur kand Jenny Nilsson, HSB, talar om forskningsprojektet som HSB och Chalmers har initierat. HSB Living LAB erbjuder nu studenter och forskare en unik möjlighet att flytta in i framtidens boende på Chalmers i Göteborg. Det är första gången någonsin som forskningen, som pågår dygnet runt, flyttar in till de boende. Resultat av forskningen ska användas för att utveckla framtidens boende. Men vilka integritetsrättsliga frågor måste beaktas inom detta forskningsprojekt? 


Vi bjuder på kaffe, te och smörgåsar. Väl mött! 

Plats: Advokatfirman Cederquist KB,
Hovslagargatan 3. 
 
Datum: Torsdagen den 12 maj
Årsmöte: kl. 16:00 - 17:00
Fika: kl. 17:00 - 17:15
Träff med talare: kl. 17:15 - 19:30


Seminarieavgift:
Medlem Forum för Dataskydd: Utan kostnad  
Icke medlem: 300 SEK (exklusive moms) 

 

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Forum för Dataskydd kallas härmed till ordinarie årsmöte.


Datum: Torsdagen den 12 maj. Kaffe och registrering kl. 15:30. Årsmötet startar kl. 16:00.
Plats: Advokatfirman Cederquist KB, Hovslagargatan 3. 


Förslag till dagordning:

 

1. Val av mötesordförande

2. Val av sekreterare

3. Val av två justeringsmän

4. Fastställande av röstlängd

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

6. Fastställande av föredragningslista

7. Presentation av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorns berättelse, samt

  • Fastställande av resultat- och balansräkning
  • Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • Beslut om ansvarfrihet för föreningens styrelse

 

8. Fastställande av antal ordinarie ledamöter i föreningens styrelse

9. Val av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse

10. Val av övriga ledamöter i styrelsen

11. Utseende av valnämnd

12. Fastställande av budget och föreningsavgifter

13. Beslut om att komplettera stadgarna med en bestämmelse att kallelse till årsmöte skall gå ut till medlemmarna senast 14 dagar innan mötesdagen

14. Övriga ärenden (diskussionspunkter, ej beslutspunkter)

  • Fråga om etisk kod för styrelsen,  
  • Nordic Privacy Arena den 24 - 25 oktober
  • Internationellt samarbete, inträde i CEDPO