Program

9.30
Registrering,   kaffe och smörgås.

10.00 
Introduktion. 

 
Caroline Olstedt Carlström, ordförande Forum för Dataskydd, Chief Counsel Privacy, Klarna Group.

10.15 
Förvaltningsrättsliga aspekter av förslaget till dataskyddsförordning samt svallvågorna efter den s   k Safe Harbor-domen. 

 
Vilken roll får nya Europeiska dataskyddsmyndigheten? Förlorar Datainspektionen nu delar av sin självständiga rätt att fatta beslut när i vissa fall enhetlighet skall uppnås rörande hur förordningen skall tillämpas inom EU? Vilka slutsatser kan dras av att EU-domstolen i det s k Safe Harbor-målet tillmäter tillsynsmyndigheterna så stor betydelse? 

 
Professor Jane Reichel, professor i   förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

10.45 
EU Kommissionens förslag till dataskyddsförordning, en presentation av nyheter jämfört med personuppgiftslagen. 

 
  • Kännbara sanktionsavgifter för de organisationer som inte följer det nya föreslagna regelverket, upp till en miljon Euro eller 2 % av årsomsättningen för de   allvarligaste överträdelserna.
  • Förordningen blir tillämplig även på verksamheter etablerade utanför EU men som behandlar   personuppgifter tillhörande konsumenter bosatta inom EU, allt i syfte att förhindra att reglerna kringgås genom utomlandsetablering.
  • Ökade och krångliga krav på att informera de registrerade om vilka uppgifter som behandlas om honom/henne.
  • Ett förtydligat ansvar att i vissa fall radera uppgifter om individer, rätten att bli bortglömd.
  • Regelverket harmoniseras så att det blir enklare med gränsöverskridande registerhantering   inom EU.
  • Nya skrivningar inom området IT-säkerhet. 
  • Organisationer som drabbas av allvarliga dataintrång ska anmäla detta till Datainspektionen.
  • Får svenska myndigheter behålla sina särskilda registerförfattningar och kommer offentlighets-principen att få behållas i Sverige?


 
Karl-Fredrik Björklund, vice ordförande Forum för Dataskydd, advokat på advokatfirman Carler.

13.00 
Lunch.

14.00 
Fortsättning av EU Kommissionens förslag till dataskyddsförordning, en presentation av nyheter jämfört med personuppgiftslagen. 

 
Karl-Fredrik Björklund, vice ordförande Forum för Dataskydd, advokat på advokatfirman Carler.

14.30 
Datainspektionens syn på förslaget till dataskyddsförordning. 

 
Datainspektionen presenterar sin syn på förslaget till dataskyddsförordning och dess   konsekvenser samt kommenterar även den så kallade Safe Harbor domen och dess   konsekvenser.  

 
Martin Brinnen, jurist på Datainspektionen.

15.00
Kaffe.

15.30 
När och hur bör organisationerna anpassa sig? 

 
Alla inblandade parter är överens om att införandet av förordningen kommer medföra stora förändringar för alla organisationer - frågan är vilka? Och när? Vilka praktiska konsekvenser får de nya reglerna och i vilken ända ska man börja? Även rollen som personuppgiftsombud påverkas. Praktiska tips och råd kring hur man kan hjälpa sin organisation i att adressera det nya regelverket. 

 
Caroline Olstedt Carlström, ordförande Forum för Dataskydd, Chief Counsel Privacy, Klarna Group och Filip Johnssén, styrelseledamot i Forum för Dataskydd, Senior Privacy Councel/Privacy Program Manager, Sandvik.

16.15 
Frågor och diskussion. 

 
Diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagare och kursledare, verkliga fall. 

17.00 
Avslut.