Välkommen till Forum för Dataskydd.

Forum för Dataskydd ska förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer samt diskutera olika sakfrågor inom dataskyddet. Forumet vill också medverka till att skapa och sprida "best practices" på området. Vidare kommer Forumet att arrangera seminarier och nätverksträffar med olika intressanta och aktuella teman. 

 

 

Nordic Privacy Arena 2017 - boka nu!

Årets stora dataskyddskonferens går av stapeln på Münchenbryggeriet i Stockholm 23-24 oktober. I år fokuserar vi på ny teknik – tänk artificiell intelligens, automatiserade beslut, predictive policing, smarta städer, uppkopplade prylar och nya säkerhetshot. 

Läs programmet och anmäl dig här

Ladda ner programmet (PDF)

 

Remissvar: Ny dataskyddslag, kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

Forum för dataskydd är ett svenskt kompetensnätverk för personer som arbetar med dataskyddsfrågor. Föreningens syfte är att förtydliga och stärka personuppgiftsombudets/dataskyddsombudets roll i företag och organisationer samt att diskutera olika sakfrågor på dataskyddsområdet.   

Forumet vill härmed utnyttja möjligheten att lämna sina synpunkter på det rubricerade betänkandet, i de delar det har en stor inverkan på våra medlemmars arbetsroll. Det gäller främst frågan om sekretess/tystnadsplikt för dataskyddsombuden.

I 1 kap. 6 § första stycket i den föreslagna dataskyddslagen regleras tystnadsplikten för dataskyddsombud inom den privata sektorn. Den lyder: ”Den som utsetts till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen får inte obehörigen röja det som han eller hon vid fullgörandet av sin uppgift har fått veta om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden.”

Även om Forumet har förståelse för utredningens resonemang gällande sekretess i den offentliga sektorn samt den tystnadsplikt som alltid råder för en anställd/uppdragstagare, anser vi att det skulle vara tydligare och enklare att generellt reglera dataskyddsombudets tystnadsplikt i dataskyddslagen för privat sektor och införa en likalydande bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det bör framgå tydligt att bestämmelsen inte bara avser enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, utan även personuppgiftsansvarigs och personuppgiftsbiträdens förhållanden. Vi tänker bland annat på säkerhetsåtgärder, incidenter, produkter/tjänster, avtal, utveckling av tjänster/IT-system och så vidare. Dataskyddsombudet måste ha möjlighet att få ta del av all tänkbar information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillräckligt kvalificerat sätt. För att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden inte ska behöva tveka att lämna all tänkbar och tillgänglig information till dataskyddsombudet bör tystnadsplikten tydligt omfatta alla uppgifter dataskyddsombudet erhåller inom ramen för sin roll som dataskyddsombud.

Stockholm den 31 augusti 2017

Fredrik Svärd

Generalsekreterare Forum för dataskydd 

GDPR för journalister - kostnadsfritt seminarium 26/9

Vi välkomnar yrkesverksamma journalister till ett kostnadsfritt seminarium om företags och andra organisationers hantering av personuppgifter och om den kommande dataskyddsförordningen. Antalet platser är begränsat, först till kvarn.


Vi tar upp:


- Vad är GDPR?

- Hur skiljer sig de kommande reglerna från dagens?

- Vad får företag och myndigheter göra och inte göra med persondata?

- Vad innebär regeländringarna för journalister och medieföretag?

- Fallgropar att undvika i rapporteringen

- "Åldersgränsen" för sociala medier - ett missförstånd?

- Närliggande regler: Datalagring, Privacy Shield, polisdirektivet, m.m.Tid: 26 september kl. 15:30- ca 17:30

Plats: Advokatfirman Carler, Kungsgatan 30, Stockholm

Ställ gärna frågor i förväg till info@dpforum.se eller via sociala medier. För intervjuer och allmänna kommentarer om dataskydd och integritet hänvisar vi till vår generalsekreterare.

__________________________________________________________________________________

Ny chans att delta i den populära utbildningen Dataskyddsombudet i praktiken. Välkommen till DP Academy i höst!

En gedigen utbildning för dig som idag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud enligt den nya dataskyddsförordningen (DSF) som ersätter personuppgiftslagen i maj 2018.

Utbildningen fokuserar på dataskyddsombudets roll enligt den nya lagstiftningen och dess verksamhet i praktiken. Juridiken är givetvis en viktig komponent, men vi kommer ägna stor del av tiden åt praktiska aspekter kring arbetssätt, organisation och informationssäkerhet.


Utbildningen genomförs under 6 heldagar med kursstart den 10 oktober.
Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och LegalWorks

 
Läs mer och/eller anmäl dig här!                                                         

__________________________________________