Integritetspolicy/ Privacy policy

Forum för Dataskydd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst ner på sidan.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om medlemskap eller anmälan till nätverksträffar kommer att behandlas i den omfattning det behövs för administration av medlemskapet eller nätverksträffen. Lämnade personuppgifter i samband med ansökan om medlemskap kan även komma att utgöra underlag för utskick av nyhetsbrev, information om forumets verksamhet och nätverksträffar, eller information som på något sätt anknyter till forumets verksamhet. Utskicken kommer framför allt göras via e-post.

Personuppgifterna sparas så länge du är medlem i Forum för Dataskydd och i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev eller annan information från Forum för Dataskydd kan du skriftligen anmäla detta till forumet.

Vill du veta om Forum för Dataskydd behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Forum för Dataskydd och att få uppgifter rättade.Forum för Dataskydd is the data controller and responsible for the processing of personal data on this website. Please find our contact details below under the heading “Contact us”.

Personal data that is submitted in connection with your application for membership or when you sign up for network events will be processed to the extent required for the administration of the membership application or application for the network event. Personal data provided in connection with your application for membership may furthermore be used for sending newsletters, information about the forum’s activities and network events or information that otherwise is associated with the forum’s activities. The information will primarily be sent by e-mail.

Your personal data will be stored for the period when you are a member of Forum för Dataskydd and in accordance with applicable legislation.

Should you opt out from receiving newsletters or other information from Forum för Dataskydd, please notify the forum accordingly in writing.

If you want information about how Forum för Dataskydd processes your personal data, please send us a signed request. You are entitled to request information about which personal data Forum för Dataskydd processes about you and to have them corrected.